ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΗ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΟΥ ΜΑΚΑΡΙΩΤΑΤΟΥ ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ ΜΟΣΧΑΣ κ.κ. ΚΥΡΙΛΛΟΥ (24/05/2014)

 

Μακαριώτατε Πατριάρχα Μόσχας κ. Κύριλλε

Σήμερα, ἑορτή τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου, τῶν Θεσσαλονικέων φωτιστῶν τῶν Σλαύων, κατά τήν ὁποία ἡ Ὑμετέρα Μακαριότητα ἅγει τά σεπτά Αὐτῆς ὀνομαστήρια, ὁ Δομήτωρ τῆς Ἐκκλησίας Κύριος ἡμῶν Ἰησούς Χριστός κατηύθυνε τά διαβήματά μας, μετά τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Ἀμορίου κ. Νικηφόρου, εἰς τήν εὐλογημένη γῆ τῆς Ρωσίας. Τήν ἡγιασμένη, διά τοῦ αἴματος καί τῆς κατά Χριστόν ἀσκήσεως πλείστων ὅσων Ἁγίων Μαρτύρων καί Ἀσκητῶν τῆς Ἐκκλησίας. Ἱστάμεθα ἐνώπιόν Σας, Μακαριώτατε Πατριάρχα Ρωσίας κ. Κύριλλε καί εὑρισκόμεθα ἐν μέσῳ ὑμῶν, διά νά ἀπευθύνωμεν, σεπτῇ προτροπῇ τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, ἐκ τοῦ σύνεγγυς τόν ἀναστάσιμο χαιρετισμό «Χριστός Ἀνέστη», μετά τῶν ἐνθέρμων, ἐγκαρδίων καί εἰλικρινῶν ἑορτίων προσρρήσεων τῆς κοινῆς μητρός Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως καί τοῦ σεπτοῦ Αὐτῆς Προκαθημένου.

Εὐχόμεθα εὐλαβῶς, Μακαριώτατε, ὅπως Κύριος ὁ Θεός Σᾶς σκέπει, Σᾶς φρουρεῖ καί Σᾶς ἐνισχύει στό ὕψιστο Πρωθιεραρχικό Σας λειτούργημα, διά τήν δόξα καί τήν πνευματική προκοπή τῆς Ἐκκλησίας Σας.

Ἡ τελεσθεῖσα σήμερα Θεία Λειτουργία εἰς τόν Πάνσεπτο Καθεδρικό Ναό τοῦ Σωτῆρος Χριστοῦ ἑνώνει τά ἐπίγεια μέ τά ἐπουράνια. Τό θυσιαστήριο τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος εὑρίσκεται σέ ἀδιάλειπτη κοινωνία μετά τοῦ θυσιαστηρίου τῆς Ἄνω Ἱερουσαλήμ, ὅπου μέ ἀγαλλίαση, εὐφροσύνη καί πνευματική χαρά οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος, φωτιζόμενοι καί ἐλλαμπόμενοι ὑπό τῆς τρισηλίου Θεότητος, μετέχουν  στήν ἀτελεύτητη καί ἀνέσπερη Θεία Λειτουργία, μαζί μέ Ἁγίους, Μάρτυρες, Ὁσίους, Ἐγκρατευτές καί Δικαίους ἐν πίστει τετελειωμένους, δοξάζοντες, ὑμνολογοῦντες καί προσκυνοῦντες Τριάδα ὁμοούσιον καί ἀχώριστον, μακράν καί πέραν τῆς τρίβης καί τῶν παθῶν τῆς ἐπίγειας καί ἀνθρώπινης καθημερινότητας καί πραγματικότητας.

Ἡ χαρά τῶν Ἰσαποστόλων Θεσσαλονικέων Ἁγίων Κυρίλλου καί Μεθοδίου εἶναι ἰδιαίτερη σήμερα, διότι ἐκαρποφόρησε τό Θείον καί Ἱερόν Θυσιαστήριον, πού ἔπηξαν πρό δέκα περίπου αἰώνων διά τῆς ἱεραποστολικῆς προσπάθειάς των πρός τόν σλαβικόν κόσμον.  Εκαρποφόρησε ἑκατονταπλασίως, καθώς τό ὅλο ἐγχείρημα κατευθυνόταν ἀπό τήν Θεία Χάρη τοῦ Παναγίου, ζωαρχικοῦ καί τελεταρχικοῦ Πνεύματος, τό Ὁποῖο κατέστησε τήν Ὑμετέραν Μακαριότητα, τόν τιμώντα τόν Ἰσαπόστολο Ἅγιο Κύριλλο, Πατριάρχη Ρωσίας.

Ὁ βίος τῶν ἑορταζομένων σήμερα Ἁγίων ἀποτελεῖ δι’ ὅλους ἐμᾶς τούς ἐπιγενομένους πυξίδα καί ὁδοδείκτη, ἐν μέσῳ τῶν ἀνθρωπίνων περιπετειῶν, τῶν ἀδυναμιῶν, τῶν κοινωνικῶν κρίσεων,  τῶν διακυμάνσεων τῆς ἱστορίας, ἀλλά καί τῶν θεσμικῶν δοκιμασιῶν. Ὡς Ὀρθόδοξοι χριστιανοί συμπάσχοντες στά ἱστορικά δρώμενα, ἐνθυμούμεθα τόν μνημειώδη λόγο τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυστοστόμου πρός τόν κοσμικόν ἄρχοντα Εὐτρόπιον: «Τοιοῦτον ἔχει μέγεθος ἡ Ἐκκλησία· πολεμουμένη νικᾷ· ἐπιβουλευομένη περιγίνεται· ὑβριζομένη, λαμπροτέρα καθίσταται· δέχεται τραύματα, καὶ οὐ καταπίπτει ὑπὸ τῶν ἑλκῶν· κλυδωνίζεται, ἀλλ᾿ οὐ καταποντίζεται· χειμάζεται, ἀλλὰ ναυάγιον οὐχ ὑπομένει· παλαίει, ἀλλ᾿ οὐχ ἡττᾶται· πυκτεύει, ἀλλ᾿ οὐ νικᾶται».

Διότι ἡ χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος παραχωρεῖ δοκιμασίες καί κρίσεις μέ ἀπώτερον σκοπόν τήν πνευματικήν ὡφέλειαν, προκοπήν καί ἐπανατοποθέτησίν μας. Ἡ Θεοεγκατάλειψη, κατά τόν Γέροντα Σωφρόνιο τοῦ Ἔσσεξ, ἀπέρχεται μέ προσευχή, ἄσκηση καί μετάνοια, διά νά μᾶς ἐπισκιάσει εἰς τήν συνέχεια τό ἔλεος τοῦ Θεοῦ καί νά φωτισθοῦμε ἀπό τό ἀνέσπερο ἄκτιστο φῶς τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ.

Οἱ Ἅγιοι Κύριλλος καί Μεθόδιος χαίρονται διότι ἐν μέσῳ τοῦ εὐλαβοῦς ρωσικοῦ λαοῦ καί ἐνώπιον τῆς ἐκκλησιαστικῆς του ἡγεσίας εὑρίσκεται ἐπίσημη ἀντιπροσωπεία τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου καί τῆς Πρωτόθρονης Ἐκκλησίας Κωνσταντινουπόλεως, ὅπου ἐγαλουχήθηκαν καί ἀνδρώθηκαν πνευματικῶς καί ἐκκλησιαστικῶς οἱ σήμερον ἑορταζόμενοι Ἅγιοι.

Ἡ χαρά τῶν Ἁγίων Ἰσαποστόλων Κυρίλλου καί Μεθοδίου κορυφώνεται διότι οἱ προσευχές των εἰς τό ὑπερουράνιον θυσιαστήριον εἰσακούσθηκαν, οὕτως ὥστε διά τῶν πρεσβειῶν των ἀνήλθατε, Μακαριώτατε, ἐπαξίως, πρό πενταετίας, εἰς τόν Πατριαρχικόν Θρόνον τῆς Ἐκκλησίας τῆς Ρωσίας, τόν ὁποῖον λαμπρύνετε καί περικοσμεῖτε.  Ἀγωνίζεσθε δέ εἰς κρίσιμην περίοδον διά τήν ἀνθρωπότητα καί τόν χριστιανικό κόσμο, ἐν μέσῳ πολύμορφης κρίσης, πνευματικῆς, κοινωνικῆς καί οἰκονομικῆς, ἐν μέσῳ ἐθνικῶν, φυλετικῶν καί ἄλλων ἀνταγωνισμῶν, μέ συνέπεια νά ἀπειλεῖται  ἡ παρουσία τῶν χριστιανῶν  στίς ἱστορικές κοιτίδες των, ὅπως π.χ. συμβαίνει εἰς τήν Μέση Ανατολή.

Οἱ προσευχές τοῦ ἀόρατου πνευματικοῦ κόσμου, εἰς τόν ὁποῖον συγκαταλέγονται ὁ προσφάτως, ὑπό τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, ἁγιοκαταταχθείς Ἅγιος Πορφύριος ὁ Καυσοκαλυβίτης, μετά τῶν Ἁγίων Μαξίμου τοῦ Γραικοῦ καί Σεραφείμ τοῦ Σαρώφ, ἑνώνονται μέ τίς εὐχές τῶν ἀσκητῶν καί ἐγκρατευτῶν τῆς στρατευόμενης ἐπί γῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας. Οἱ  Ἅγιοι  Κύριλλος καί Μεθόδιος εὔχονται καί προσεύχονται, Μακαριώτατε, διά τήν καρποφόρα καί πνευματοφόρα ἐξάσκηση τῆς τετιμημένης πρωθιεραρχικῆς Σας διακονίας. Πρεσβεύουν διηνεκῶς διά τούς ὅπου γῆς πρωθιεράρχες καί ποιμένες τοῦ Ὀρθόδοξου πληρώματος. Προσεύχονται νά επιτελοῦν τά ποιμναντικά τους καθήκοντα  ἐν μέσῳ  ἀποκαλυπτικῶν ἁγιοπνευματικῶν ἐμπειριῶν τοῦ ἐπίγειου καί τοῦ ἐπουράνιου θυσιαστηρίου. Ἐν μέσῳ τῆς ἁγιοπνευματικής αὐτῆς πορείας τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, καλούμεθα νά συμβάλλουμε στήν ἐπιτυχῆ ἔκβαση τῶν ἐργασιῶν τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας, ἡ ὁποία, σύν Θεῷ, θά συγκληθεῖ τό 2016 εἰς τόν ἐν Κωνσταντινουπόλει περικαλῆ καί ἱστορικό Ναό τῆς Ἁγίας Εἰρήνης.

Ἡ ὑπό τῶν Ἁγίων καί Θεοφόρων Πατέρων παραδοθεῖσα ἱεραρχική διάρθρωση τῶν ἐπί γῆς ἐκκλησιαστικῶν πραγμάτων, ὅπως αὐτή βιώθηκε καί ἐκφράσθηκε εἰς τό διάβα τῆς δισχιλιετούς χριστιανικῆς ἱστορίας ἀπό τό ἐκκλησιαστικό σῶμα, εὑρίσκεται σέ ἀδιάλειπτη κοινωνία μέ τήν ἐπουράνια θριαμβεύουσα Ἐκκλησία, ὅπου ἐν μέσῳ τοῦ Θείου φωτός ἀναπαύονται οἱ ψυχές τῶν μακαρίᾳ τῇ λήξει γενομένων προκατόχων τῆς Ὑμετέρας Μακαριότητος.

Εὐχόμεθα εἰσέτι Μακαριώτατε, ἐκ μέρους τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου, τόν Ὁποῖον ἐκπροσωποῦμεν εἰς τά σεπτά ὀνομαστήριά Σας, νά εἶναι τά ἔτη Σας πάμπολλα, καρποφόρα, δημιουργικά και λυσιτελῆ πρός δόξαν τοῦ μόνου Κυρίου τοῦ κόσμου καί τῆς ἱστορίας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Καί πάντα ταῦτα, πρός ἔπαινον τῆς ἐπί γῆς καί ἐν οὐρανοῖς Ἁγίας Αὐτοῦ Ἐκκλησίας.