ΠΡΟΣΦΩΝΗΣΙΣ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΟΥ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΤΑ ΤΑ ΟΝΟΜΑΣΤΗΡΙΑ ΤΗΣ Α.Θ. ΠΑΝΑΓΙΟΤΗΤΟΣ ΤΟΥ ΟΙΚ. ΠΑΤΡΙΑΡΧΟΥ κ.κ. ΒΑΡΘΟΛΟΜΑΙΟΥ

(11 ΙΟΥΝΙΟΥ 2014)

            Παναγιώτατε Πάτερ καί Δέσποτα,

            Μετά τοῦ Ἀρχιγραμματέως τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Πανοσιολ. Ἀρχιμ. κ. Κυρίλλου καί τοῦ Ἄρχοντος Εὐταξία τῆς Ἀγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας Ἐντιμολ. κ. Χρήστου Λεμονάκη, ἱστάμεθα ἐνώπιον τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς μέ χαρά καί ἀγαλλίασιν ἐσωτερικήν καί ὑποβάλλομεν τά σεβάσματα τοῦ Προέδρου τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί τῶν Ἱεραρχῶν Αὐτῆς. Μέ βαθύτατο σεβασμό ὑποβάλλουμε ἐπίσης υἱϊκές εὐχές τοῦ ἱεροῦ κλήρου καί τοῦ πιστοῦ λαοῦ τῆς μεγαλονήσου, σήμερα κατά τήν σεπτήν ὀνομαστικήν ἑορτήν τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος.

            Μέ ἰδιαίτερη χαρά ἀναφέρομεν πρός τόν Προκαθήμενον τῆς Ὀρθοδοξίας ὅτι εἰς τό φύλλον τῆς Ἑλληνικῆς Κυβερνήσεως δημοσιεύθηκαν δύο Κανονισμοί τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης «Περί Ἐφημερίων» καί «Περί Μητροπολιτικῶν Συμβουλίων». Συντόμως καί διά τῶν Ὑμετέρων θεοπειθῶν εὐχῶν, θά ὁλοκληρωθοῦν καί θά ὑποβληθοῦν τέσσερεις ἀκόμη Κανονισμοί πού θά ἀφοροῦν: ἕνας εἰς τήν λειτουργίαν τῶν Ἐνοριῶν, δύο εἰς τήν Ναοδομίαν καί ὁ τελευταῖος εἰς τά τῶν Ἐκκλησιαστικῶν  Ὑπαλλήλων.

            Εἰς τήν συγκρότησιν τῶν Κανονισμῶν καθοριστική ὑπῆρξεν ἡ συμβολή ὄχι μόνον τοῦ Σεβ. Ἀρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Εἰρηναίου καί τῆς Ἱερᾶς Ἐπαρχιακῆς Συνόδου, ἀλλά ἰδιαιτέρως ἡ προσωπική μέριμνα καί η κοπιώδης ἐνασχόληση τοῦ Σεβ. Μητροπολίτου Γορτύνης καί Ἀρκαδίας κ. Μακαρίου καί τοῦ  Ἄρχοντος Νομοφύλακος τῆς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας κ. Σπυρίδωνος Λιονάκη.

            Μέ τάς παρεμβάσεις τῆς Ὑμετέρας Παναγιότητος ρυθμίστηκε νομοθετικά καί τό θέμα τῆς Ναοδομίας εἰς τήν Ἐκκλησίαν τῆς Κρήτης. Προωθοῦνται ἐπίσης οἱ γνωστές τροποποιήσεις περί τοῦ Καταστατικοῦ Χάρτου τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

            Ἡ Συνοδική Ἐπιτροπή ἐπί τοῦ Θρησκευτικοῦ Τουρισμοῦ μέ Πρόεδρον τόν πολλαπλῶς μοχθοῦντα Σεβ. Μητροπολίτην Πέτρας καί Χερρονήσου κ. Νεκτάριον, μετά τήν ἔκδοσιν εἰς τήν ἑλληνικήν γλώσσαν τοῦ τόμου ‘’Χριστιανικά Μνημεῖα τῆς Κρήτης’’, ὁλοκληρώνει σέ συνεργασία μέ τήν ΜΚΟ ‘’Φιλοξενία’’ τήν μετάφραση τοῦ ἔργου εἰς τά ἀγγλικά καί εἰς τά ρωσσικά.

Η ΜΚΟ ‘’’Φιλοξενία’’ μέ τόν παριστάμενο Ἄρχοντα Εὐταξία καί Γενικόν Διευθυντήν αὐτῆς κ. Χρήστον Λεμονάκην  προσφέρει πολύτιμον ἔργον. Αὐτές τίς ἡμέρες σέ συνεργασία μέ τόν  Ὑφυπουργόν Ἐργασίας κ. Βασίλειον Κεγκέρογλου θά ὑπογραφεῖ προγραμματική Σύμβαση μέ τήν Ἱερά Ἀρχιεπισκοπή καί τίς Ἱερές Μητροπόλεις τῆς Κρήτης πρός ἐπιστηριγμόν τῶν συσσιτίων καί τῶν κοινωνικῶν δράσεων τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης πρός τούς ὁλοένα καί αὐξανόμενους ἐμπεριστάτους συνανθρώπους μας.

Παναγιώτατε,

Ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης προσεύχεται, διαλλέγεται, εὐφραίνεται μέ τίς χαρές τοῦ Σεπτοῦ Κέντρου τῆς Ὀρθοδοξίας καί ἀγωνιᾶ μέ τίς ἀγωνίες Του. Μετείχαμε νοερῶς εἰς τήν Σύναξιν τῶν Προκαθημένων τῆς Ὀρθοδοξίας εἰς τό Φανάρι τόν περασμένο Μάρτιο, ἐνωτισθήκαμε τῶν μηνυμάτων τοῦ κοινοῦ ἀνακοινωθέντος καί προσδοκοῦμε τήν ἐπικείμενη σύγκληση τῆς Ἁγίας καί Μεγάλης Συνόδου τό 2016.

Μέ ἐνδιαφέρον παρακολουθήσαμε τήν ιστορική συνάντηση τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς μετά τοῦ Πάπα Ρώμης Φραγκίσκου στά Ἱεροσόλυμα ἀλλά καί στήν Ρώμη, μισό αἰῶνα μετά τήν συνάντησιν τοῦ ἀοιδίμου Προκατόχου Σας Πατριάρχου Ἀθηναγόρου καί τοῦ ἀοιδίμου Πάπα Παύλου ΣΤ’. Ἀκολουθήσαμε νοερῶς τήν ἱεραποδημίαν Σας εἰς τό  Ἅγιον Ὄρος καί συμπορευθήκαμε εἰς τάς ποιμαντικάς ἐπισκέψεις Σας ἀνά τόν κόσμον, ἀλλά καί εἰς τήν ἐπικοινωνίαν καί τάς ἀκροάσεις τοῦ πιστοῦ λαοῦ τοῦ Θεοῦ μετά τῆς Ὑμετέρας Θειοτάτης Παναγιότητος, ὅπως ἐπίσης καί κατά τήν συνάντησιν εἰς Κωνσταντινούπολιν τῶν ἐκπροσώπων νεότητος ἀπό τάς Ἐπαρχίας τοῦ Θρόνου.

 Ὡς Ἐκκλησία Κρήτης, ἀτενίζουμε ἀταλάντευτα τό Φανάρι, τήν Μητέρα Ἐκκλησίαν, καί καυχόμεθα, κλῆρος καί λαός τῆς μεγαλονήσου, διά τήν ἐκκλησιαστικήν καί κανονικήν μας ἀναφορά εἰς τήν Πρωτόθρονην καί Πρωτεύθυνην Ἒκκλησίαν τῆς Κωνσταντινουπόλεως. Ἐκζητοῦμε τάς εὐχάς καί τάς εὐλογίας τῆς Ὑμετέρας Σεπτῆς Κορυφῆς διά νά πορευόμεθα «ἕκαστος ἐφ’ ᾧ ἐτάχθη» εἰς δόξαν Θεοῦ καί ἔπαινον τῆς Μητρός ἡμῶν Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Εἴησαν, Παναγιώτατε, τά ἔτη Σας πλεῖστα ὅσα, πολλά καί πάμπολλα, ὑγιᾶ καί ἄλυπα!