«Το Οικουμενικο Πατριαρχειο

στην υστερη οθωμανικη αυτοκρατορια»

ΕκδΟσεις Μπαρμπουνακη  - 2013

«ΜΙΚΡΑ ΑΣΙΑ - ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΑ ΑΤΕΛΕΥΤΗΤΑ»

ΕκδΟσεις ΑΝΤ.ΣΤΑΜΟΥΛΗ  - 2012

«Η Εκκλησα και ο ΕλευθΕριοσ ΒενιζΕλος»

ΕκδΟσεις Βανιασ  - 2008

«ΟικουμενικΟυ ΠατριαρχεΙου ΝεΩτερα ΙστορικΑ Β’»

ΕκδΟσεις University Studio Press / Εκφραση  - 2004

«ΕκκλησΙα ΕθναρχοΥσα και ΕθνικΗ : ΜΕσα απΟ τη ΣΥναξη των ΠρεσβυτΕρων και τον ΙερΟ ΣΥνδεσμο της ΕκκλησΙας της ΕλλΑδος (1870-1922)»

ΕκδΟσεις Βάνιας - 2002

"το επισκοπικο ζητημα και η εκκλησια τησ κρητησ 1880-82"
εκδοσεισ "Τερτιοσ" - 2002

«Ιστορικαι  ΣελΙδεσ ΙωακεΙμ  Γ’»

ΕκδΟσεις Π. Πουρναρά  - Θεσσαλονίκη 2000

«ΟικουμενικΟυ ΠατριαρχεΙου Νεώτερα ΙστορικΑ Α’»

ΕκδΟσεις University Studio Press / Εκφραση  - 2000

«Η ΕκκλησΙα της ΚρΗτης στην ΕπανΑσταση του 1897-1898, ΑπΟ την εθναρχικΗ στην εθνικΗ συνεΙδηση»

ΕκδΟσεις Π.Πουρναρά - 1998

«ΕκκλησιαστικΑ ΚρΗτης 19ος – 20ος αιώνας»

ΕκδΟσεις Αδελφών Κυριακίδη Α.Ε.  - 1997

«Το ΜητροπολιτικΟ ΖΗτημα και η ΕκκλησιαστικΗ ΟργΑνωση της ΚρΗτης (1897-1900)»

ΕκδΟσεις Επέκταση - 1995

«ΕκκλησΙα ΓΕνοσ ΕλληνισμΟς»

ΕκδΟσεις Τερτιοσ - 1993

«Λογοι και Ομιλιαι»

ΕκδΟσεις Πανσεληνοσ – 1991

«H ΧηρεΙα του ΟικουμενικοΥ ΘρΟνου και η ΕκλογΗ  του ΜελΕτιου ΜεταξΑκη 1918-1922»

Θεσσαλονίκη - 1991