Μητροπολίτης

῾Ο Σεβ. Μητροπολίτης ᾿Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου, ὑπέρτιμος καί ἔξαρχος Πεδιάδος, κ. ᾿Ανδρέας (Νανάκης), ἐγεννήθη ἐν ἔτει 1957 εἰς τό ῾Ηράκλειον Κρήτης. Πτυχιοῦχος τῆς Παιδαγωγικῆς ᾿Ακαδημίας ῾Ηρακλείου καί τῶν Τμημάτων ῾Ιστορίας καί Θεολογίας τοῦ ᾿Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. ᾿Ανηγορεύθη διδάκτωρ τῆς Θεολογικῆς Σχολῆς τοῦ Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης ὅπου καί διδάσκει ὡς Καθηγητής τῆς ᾿Εκκλησιαστικῆς ῾Ιστορίας. ᾿Εκάρη μοναχός εἰς τήν ῾Ι. Μονήν ᾿Αγκαράθου καί ἐχειροτονήθη Διάκονος (1988) καί Πρεσβύτερος (1992) ὑπό τοῦ ᾿Αρχιεπισκόπου Κρήτης κ. Τιμοθέου. Διετέλεσεν πρῶτος Σχολάρχης τῆς ᾿Ανωτέρας ᾿Εκκλησιαστικῆς Σχολῆς Κρήτης (1992-94). Συνέγραψε μονογραφίας καί μελέτας περί τῆς ἐκκλησιαστικῆς ἱστορίας τοῦ Οἰκουμενικοῦ Πατριαρχείου, τῆς Κρήτης καί τοῦ νεωτέρου ῾Ελληνισμοῦ. ῾Η ῾Ιερά ᾿Επαρχιακή Σύνοδος τῆς ᾿Εκκλησίας Κρήτης ἐξέλεξε δια κλήρου αὐτόν πρῶτον Μητροπολίτην τῆς νεοσυστάτου ῾Ι. Μητροπόλεως ᾿Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου. ᾿Εχειροτονήθη ᾿Επίσκοπος τήν 3ην Νοεμβρίου 2001. ᾿Ονομαστήρια· 4 ᾿Ιουλίου.