Ναοδομία

Κωδικοποίηση Σταδίων Διαδικασίας Αδειοδότησης

ΒΗΜΑΤΑ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ

Α. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
1. Η υποβολή αίτησης προς τον οικείο Αρχιερέα για την έκδοση εγγράφου συμφώνου γνώμης, σχετικά με την εκκλησιαστική κατασκευή ή χρήση. Η αίτηση θα συνοδεύεται με:
2. Νόμιμο μεταγεγραμμένο τίτλο.  ΑΝΤΙ ΤΙΤΛΟΥ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΚΑΤΑΤΕΘΕΙ:
α. Πιστοποιητικό από το αρμόδιο Υποθ/κείο περί μη διεκδίκησης του ακινήτου από το Δημόσιο ή Ο.Τ.Α..
β. Συμβολαιογραφική Πράξη που συντάσσεται κατά τις διατάξεις των άρθρων 7 του Ν. 3800/1957 (Φ.Ε.Κ. 256/Α΄/ )ή 88 του α.ν. 2200/1940 (Φ.Ε.Κ. 42/Α΄/) υπογράφεται από το Νόμιμο εκπρόσωπο του εκκλησιαστικού Νομικού Προσώπου και συνοδεύεται από τοπογραφικό διάγραμμα. Πράξη συμβολαιογραφική συντάσσεται και για τα ακίνητα Ι. Μονών.
γ. Για υφιστάμενα κτήρια υπεύθυνη Δήλωση του Ν.1599/1986 στην οποία δηλώνεται ο χρόνος ανέγερσης τους.
3.Αρχιτεκτονική μελέτη εις διπλούν (σχέδια και τεχνική έκθεση), φωτογραφική αποτύπωση, τοπογραφικό και διάγραμμα δόμησης και σχέδια ξυλοτύπων.

Β. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ή Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ή ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ:
1.Έκδοση εγγράφου συμφώνου γνώμης του οικείου Μητροπολίτου, (εγκεκριμένη από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο, για τα νομικά ή φυσικά πρόσωπα της Εκκλησίας Κρήτης) ή του Πατριαρχικού Εξάρχου Πάτμου.
2.Προώθηση της αρχιτεκτονικής μελέτης, τοπογραφικού, διαγράμματος δόμησης, φωτογραφικής αποτύπωσης και σχεδίων ξυλοτύπων προς το Σ.Ε.Α.Κ.Δ..

Γ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
Προκαταβολή τέλους υπέρ Σ.Ε.Α.Κ.Δ..

Δ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Σ.Ε.Α.Κ.Δ. :
Εξέταση της μελέτης και:
1.Έγκριση μελέτης, κατάθεση – του εργοδότη ή μηχανικού – των υπολοίπων τριών αντιγράφων του φακέλου της μελέτης προς θεώρηση και επιστροφή προς Ι. Αρχιεπισκοπή ή Ι. Μητρόπολη ή Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.
2.Διαφωνία και τροποποίηση μελέτης, κατόπιν επικοινωνίας με τους μελετητές (και κοινοποίηση προς Ι. Αρχιεπισκοπή ή Ι. Μητρόπολη ή Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου), τελική έγκριση και επιστροφή μελέτης προς Ι. Αρχιεπισκοπή ή Ι. Μητρόπολη ή Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Ε. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ & Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ή Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ή ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ:
Συμπλήρωση από τον Μηχανικό του φακέλου μελετών και των δικαιολογητικών (με τις σχετικές εγκρίσεις). Προώθηση από την Ι.Μητρόπολη του  φακέλου μετά της εγκρίσεως του Σ.Ε.Α.Κ.Δ. (θεωρημένα σχέδια, τεχνική έκθεση, τοπογραφικό διάγραμμα, διάγραμμα δόμησης κ.λ.π.) προς τη Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α..
Παρατήρηση: Για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου την αίτηση για έκδοση της έγκρισης δόμησης  και το σχετικό φάκελο, υποβάλει στην αρμόδια Υ.ΔΟΜ. ο Πατριαρχικός έξαρχος, με την προηγούμενη σύμφωνη γνώμη του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Ν. 4258/2014, Φ.Ε.Κ. 94/Α΄/14-04-2014).  

ΣΤ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ  Δ.Ο.Κ.Κ.  του  Υ.ΠΕ.Κ.Α.
1. Εξέταση, έγκριση και χορήγηση Έγκρισης Δόμησης.
2. Επιστροφή του φακέλου στην Ι. Αρχιεπισκοπή, Ι. Μητροπόλεις ή Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου ή
3. Απόρριψη.
4. Επικοινωνία, τροποποίηση μελέτης και τελική έγκριση.

Ζ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΡΓΟΔΟΤΟΥ, ΜΗΧΑΝΙΚΟΥ:
Προκαταβολή τέλους υπέρ Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ. και κατάθεση λοιπών μελετών& δικαιολογητικών στην Ι. Αρχιεπισκοπή, Ι. Μητροπόλεις ή Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Η. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Ι. ΑΡΧΙΕΠΙΣΚΟΠΗΣ ΚΡΗΤΗΣ Ή Ι. ΜΗΤΡΟΠΟΛΕΩΣ Ή ΠΑΤΡΙΑΡΧΙΚΗΣ ΕΞΑΡΧΙΑΣ ΠΑΤΜΟΥ:
Προώθηση λοιπών μελετών προς την Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ..

Θ. ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ   Υ.ΔΟΜ.Κ.Δ.:
1. Έλεγχος πληρότητας λοιπών δικαιολογητικών (μελέτες, φορολογικά, αμοιβές μηχανικών).
2. Έκδοση Άδειας Δόμησης και Άδειας Χρήσης των λατρευτικών χώρων ή των μη λατρευτικών εκκλησιαστικών χώρων.
3. Αποστολή άδειας προς την Δ.Ο.Κ.Κ. του Υ.ΠΕ.Κ.Α. και προς την κατά τόπο αρμόδια Υ.ΔΟΜ και ενημέρωση Δ.Ο.Κ.Κ. για την εκκίνηση της διαδικασίας ελέγχου των κατασκευών.
4. Αποστολή του εντύπου της Άδειας Δόμησης και Άδειας Χρήσης των λατρευτικών χώρων ή των μη λατρευτικών εκκλησιαστικών χώρων προς την Ι. Αρχιεπισκοπή, Ι. Μητροπόλεις ή Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου και τον αιτούντα εργοδότη – ιδιοκτήτη.

 

     Ιδιωτικοί Ιεροί Ναοί

 1. Η υποβολή αίτησης του ιδιώτη (φυσικού ή νομικού προσώπου δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου) για την παροχή έγγραφης σύμφωνης γνώμης σχετικά με την εκκλησιαστική κατασκευή ή χρήση προς:
 • το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο σε ό,τι αφορά στην Ιερά Αρχιεπισκοπή και τις Ιερές Μητροπόλεις της Εκκλησίας Κρήτης ή
 • στον οικείο Αρχιερέα, σε ό,τι αφορά τις Ιερές Μητροπόλεις Δωδεκανήσου ή
 • τον Πατριαρχικό Έξαρχο σε ό,τι αφορά την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Στην περίπτωση που το οικείο Μητροπολιτικό Συμβούλιο για την Εκκλησία Κρήτης, ή ο οικείος Αρχιερέας για τις Μητροπόλεις της Δωδεκανήσου ή Πατριαρχικός Έξαρχος Πάτμου απορρίψει την αίτηση, η απορριπτική απόφαση πρέπει να είναι ειδικώς αιτιολογημένη και να στηρίζεται στην κείμενη εκκλησιαστική και πολεοδομική νομοθεσία.

 1. Η έγγραφη σύμφωνη γνώμη − άδεια για την εκκλησιαστική κατασκευή ή χρήση:
 • του οικείου Μητροπολιτικού Συμβουλίου για την Εκκλησία Κρήτης ή
 • του οικείου Αρχιερέα για τις Μητροπόλεις Δωδεκανήσου ή
 • του Πατριαρχικού Εξάρχου για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου.

Χωρίς σύμφωνη γνώμη ο φάκελος για την γνωμοδότηση του τοπικού Σ. Α. του Ν. 4030/2011(ΦΕΚ Α/ 249/25.11.2011) και η αίτηση για την έγκριση δόμησης δεν προωθούνται στο Σ. Α. και την αρμόδια Υ.ΔΟΜ. και η έκδοση έγκρισης δόμησης από την εν λόγω Υ.ΔΟΜ. εμποδίζεται (άρθρο 2 παρ. 2 περ. Θ. εδαφ. 1 του ν. 4030/2011 (ΦΕΚ Α/ 249/25.11.2011).

 1. Η προώθηση της αίτησης και των δικαιολογητικών για την έγκριση δόμησης και την άδεια δόμησης:
 • από το Μητροπολιτικό Συμβούλιο για την Εκκλησία Κρήτης, ή
 • τον οικείο Αρχιερέα για τις Μητροπόλεις Δωδεκανήσου ή
 • τον Πατριαρχικό Έξαρχο για την Πατριαρχική Εξαρχία Πάτμου

προς την κατά τόπο αρμόδια Υ.ΔΟΜ. του οικείου Δήμου, η οποία έχει την αρμοδιότητα έκδοσής τους.

 1. Ως προς τη λειτουργία των ιδιωτικών Ιερών Ναών, εφαρμόζονται αυστηρώς οι ισχύουσες εκκλησιαστικές διατάξεις.

Πληροφορίες– Πρωτοπ. Πέτρος Ψυλλάκης, τηλ. 6974753116