Ανακοινωθέν της Ιεράς Επαρχιακής Συνόδου της Εκκλησίας Κρήτης

ΟΙΚΟΥΜΕΝΙΚΟΝ ΠΑΤΡΙΑΡΧΕΙΟΝ

ΙΕΡΑ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗ ΣΥΝΟΔΟΣ

ΤΗΣ ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΚΡΗΤΗΣ

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΘΕΝ

Ἡ Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδος τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης συνῆλθε στίς 10 Δεκεμβρίου 2018, στό Ἡράκλειο, μετά ἀπό τήν πρόσφατη μετάβαση Συνοδικῆς Ἀντιπροσωπείας Της στήν Ἀθήνα, ὅπου εἶχε ἐπαφές μέ τόνὙπουργό Παιδείας, Ἔρευνας καί Θρησκευμάτων, τούς Ἀρχηγούς – Ἐκπροσώπους τῶν Κομμάτων τῆς Βουλῆς καί Βουλευτές τῆς Κρήτηςστούς ὁποίους κατέθεσε Ὑπόμνημα γιά τίς θέσεις Της σχετικά μέ τή μελετούμενη τροποποίηση τοῦ Συντάγματος, πού ἀφορᾶ στήν Ἐκκλησία καί στόν θεσμό τῆς οκογένειας, μέ τή μισθοδοσία τοῦ Ἱεροῦ Κλήρου καί μέ τήν Ἐκκλησιαστική Περιουσία.

 Ἱερά Σύνοδος, ὁμόφωνα ἀποφάσισε τά παρακάτω:

1. Νά μεταβεῖ, τίς ἑπόμενες ἡμέρες, στό Οἰκουμενικό Πατριαρχεῖο ντιπροσωπεία πού θά ἀποτελεῖται ἀπόἈρχιερεῖςκαί κληρικούς τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης καθώς καί τό Νομικό Της Σύμβουλο, κ. Δημήτριο Μηλαθιανάκη, προκειμένου νά ἐνημερώσει τήν Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότητα τόν Οἰκουμενικό Πατριάρχη κ.κ. Βαρθολομαῖο, γιά τίς θέσεις τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

2. Νά καλέσει φορεῖς πού ἔχουν σχέση μέ τήν ὑπεράσπισητοῦ θεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί μάλιστα τῶν πολυτέκνων, γιά νά συνεργασθεῖ μαζί τους πρός τήν κατεύθυνση τῆς διατήρησης στό Ἑλληνικό Σύνταγμα τῆς φράσεως ὅτι ἡ οἰκογένεια ἀποτελεῖ «θεμέλιο της συντήρησης και της προαγωγής του Έθνους». Τό πρόβλημα τῆς ὑπογεννητικότητας στήν Πατρίδα μας καθημερινά διογκώνεται μέ ἐπικίνδυνες διαστάσεις, γιαὐτό καί ὁ θεσμός τῆς οἰκογένειας, ἐκτός τῶν ἄλλων, χρειάζεται Συνταγματική στήριξη.

3Νά ταχθεῖ ἀντίθετη στήν προτεινόμενη προσθήκηφράσης στό 3ο ἄρθρο τοῦ Συντάγματος, ὅτι ἡ Ἑλληνική Πολιτεία εἶναι «θρησκευτικά οὐδέτερη» διότι θά δημιουργήσει μελλοντικά νομικά παράγωγα καί ἀρνητικές συνέπειες μεγάλων διαστάσεων, ὅπως ἐνδεικτικά: τόν ἀποχρωματισμό τῆς Ἑλληνικῆς Κοινωνίας ἀπό τίς Ἑλληνορθόδοξες Παραδόσεις τηςτήν κατάργηση θρησκευτικῶν συμβόλων στούς δημόσιους χώρους, τήν περιθωριοποίηση τῶν θρησκευτικῶν ἀργιῶν, καθώς καί μιά σειρά ἄλλων τετελεσμένων θεσμικῶν ἀλλοιώσεων, πού θά ἐπιφέρουν τόν ἀφανισμό τῆς Ὀρθόδοξης Ἐκκλησίας ἀπό τόν χῶρο τῆς δημόσιας ζωῆς.

4Νά συμπαρασταθεῖ γιά μιά φορά ἀκόμα καί νά ἑνώσει τή φωνή Της μέ ὅλους τούς κληρικούς τῆς Κρήτης  καί τούς λαϊκούς ἐκκλησιαστικούς ὑπαλλήλους, πού μισθοδοτοῦνται ἀπό τήν Ἑνιαία Ἀρχή Πληρωμῶν τοῦ Κράτους, προκειμένου νά παραμείνουν στήν ἐν λόγῳ ρχή.

​  βίαιη ἀλλαγή τοῦ ἐργασιακοῦ καθεστῶτος τους θά ἔχει μελλοντικά καταλυτικές συνέπειες, οἱ ὁποῖες θά κλονίσουν σοβαρά, τούς κληρικούς καί τίς οἰκογένειές τουςπούβρίσκονται τόν καιρό αὐτό σέ ἀγωνίαΟἱ κληρικοί μέχρι σήμερα δέν γνωρίζουν ποιό θά εἶναι τό συγκεκριμένο νέο ἐργασιακό καθεστώςστό ὁποῖο προτίθεται νά τούς εἰσαγάγει ἡ Ἑλληνική Πολιτεία.

 Ἐξοχ. κ. Κων. Γαβρόγλου, δήλωσε δημόσια, στίς 7 Δεκεμβρίου 2018 ὅτι «ἡ πρόταση γιά Συνταγματική διασφάλισητῆς Συμφωνίας δέν εἶναι στό τραπέζι». Ἑπομένως, ὅσα ἀκούγονται περί τῆς ἐν λόγῳ συνταγματικῆς κατοχυρώσεως εἶναι ωλα.

Ἡ μισθοδοσία τῶν κληρικῶν, σύμφωνα μέ τήν Ἑλληνική Στατιστική Ὑπηρεσίαἀποτελεῖ μόνο τό 1,3% τῶν δαπανῶν τοῦ ὅλου Δημόσιου Τομέα. Τίθεται εὔλογα τό ἐρώτημα, γιατί οἱ κληρικοί τῆς Ἐκκλησίας ἀποτελοῦν τή λύση τῆς σμίκρυνσης τοῦ Κράτους, ἐν μέσ τόσων ἄλλων πού αὐτό μισθοδοτεῖ;

Οἱ κληρικοί, ἰδιαίτερα τά τελευταῖα χρόνια προσφέρουν πολλές καί ποικίλες ὑπηρεσίες πρός τήν κοινωνία καί τόν ἄνθρωπο. Ἡ στοχοποίηση τῶν κληρικῶν, δέν εἶναι ἕνας ἰδιότυπος κοινωνικός «ρατσισμός»γιά τόν ἱερέα, πού κάθε μέρα, σέ πόλεις καί χωριάσυμπαραστέκεται, σέ γέροντες, πάσχοντεςἀπόρους, κ.λ.π.;

ξίζει νά προστεθεῖ ὅτι ἡ ἐπιτελούμενη κοινωνική καί φιλανθρωπική δραστηριότητα τῆς Ἐκκλησίας στήν Κρήτη, κατά τό μεγαλύτερο μέρος της γίνεται ἀπό δωρεές εὐσεβῶν ἀνθρώπων τοῦ Τόπου μας, οἱ ὁποῖοι στηρίζουν μέ διάφορους τρόπους τό ἔργο τῶν Ἱερῶν Μονῶν καί τῶν ἘνοριῶνἘκκλησία προσπαθεῖ μέ ὅλες Της τίς δυνάμεις νά συμπαρασταθεῖ στούς ἐμπερίστατους ἀνθρώπους, πού καθημερινά κτυποῦν τήν πόρτα Της, ἡ ὁποία, ὡς γνωστόν, εἶναι ἀνοικτή πρός ὅλους, ἀνεξάρτητα ἀπό γλῶσσα, καταγωγή καίθρήσκευμα.

5. Νά δηλώσει πεύθυνα ὅτι ὅσα διαδίδονται γιά δῆθεντεράστια Ἐκκλησιαστική Περιουσία εἶναι μυθεύματα.Τό 95% περίπου τῆς περιουσίας τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης δόθηκε σέ ὑποτροφίες, ἄπορους, πρόσφυγες, στό Ταμεῖο Ἐφέδρων Πολεμιστῶν, κ.λ.π.. Ἡ ἐν λόγῳ περιουσία πού ἀπέμεινε στήν Κρήτη, πλήν ἐλαχιστοτάτωνἐξαιρέσεων, ἀποτελεῖται ἀπόἀγροτολιβαδικές, δασικές καί ἄγονες ἐκτάσεις.

σα δέ ἀναπαραγάγονται περί παχυλῶν μισθῶν τῶν ἱερωμένωνδιαψεύδονται ἀπό τήν Ἑλληνική Στατιστική Ὑπηρεσία, καθ ὅτι στό σύνολο τῶν διαφόρων κατηγοριῶν τῶν μισθοδοτούμενων ἀπό τό Κράτος, οἱ κληρικοί εὐρίσκονται στίς χαμηλότερες βαθμίδες.

Μετά τά παραπάνω, ἡ Ἐκκλησία τῆς Κρήτης ἐπαγρυπνεῖ καί ἀνησυχεῖ γιά ὅσα τεκταίνονται, θά συμμετέχειὅμως στό διάλογο μέ τήν Πολιτείαπροβάλλοντας σθεναρά τίς νόμιμες καί βάσιμες θέσεις Τηςμέ τήν προσδοκία ὅτι ὁ διάλογος αὐτός δέν θά εἶναι προσχηματικόςἐπιφυλασσόμενη βεβαίως καί κάθε νόμιμουδικαιώματός Της στό μέλλον.

Ἡ διατήρηση τῆς ταυτότητας τοῦ Ἔθνους μας, τοῦ ἱεροῦθεσμοῦ τῆς οἰκογένειας καί τά ἄλλα θέματα πού ἀναφέρονται παραπάνω, ἀποτελοῦν γιά τήν Ἐκκλησία τῆς Μεγαλονήσου «κόκκινες γραμμές».

πό τήν Ἱερά Ἐπαρχιακή Σύνοδο τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης