Ψήφισμα Διοικούσας Επιτροπής Πατριαρχικής Ανώτατης Εκκλησιαστικής Ακαδημίας για τον Αυστραλίας κ. Μακάριο

Στὴ σημερινή της Συνεδρίαση, ὑπ’ ἀριθμ. 295/ 10-05-2019, ἡ Διοικοῦσα Ἐπιτροπὴ τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας Κρήτης, μὲ τοὺς Καθηγητὲς καὶ τὸ Διοικητικὸ Προσωπικό, καθὼς πληροφορήθηκε τὴν ὁμόφωνη ἐκλογὴ τοῦ Θεοφιλεστάτου Ἐπισκόπου Χριστουπόλεως κ. Μακαρίου εἰς Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας, ἐκφράζει μὲ ἀναστάσιμη χαρὰ τὶς ἐγκάρδιες εὐχές της γιὰ ποιμαντορία καλλίκαρπη, πολύχρονη καὶ πολλαπλῶς εὐλογημένη ἀπὸ τὴ Χάρη τοῦ Παναγίου Πνεύματος.

Ἡ Πατριαρχικὴ Ἀνώτατη Ἐκκλησιαστικὴ Ἀκαδημία Κρήτης ἐγκαυχᾶται ἐν Κυρίῳ διότι ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Αὐστραλίας καὶ Ἔξαρχος Ὠκεανίας κ. Μακάριος ὡς Καθηγητὴς ἀποτελεῖ μέλος τοῦ Διδακτικοῦ Προσωπικοῦ, καὶ ἀγαλλιᾶται συνοδοιποροῦσα στὶς ἀρχιερατικές του εὐθῦνες, ἀπ’ ἀρχῆς ἕως σήμερον καὶ ἄχρι καιροῦ.

Διατηρεῖ δὲ ἀκράδαντη τὴν πεποίθηση ὅτι ἡ Ἀρχιεπισκοπὴ Αὐστραλίας, τὴν ὁποίαν ἐπαξίως τοῦ ἐπεδαψίλευσεν ὁ Ἅγιος Τριαδικὸς Θεός διὰ τοῦ Οἰκουμενικοῦ μας Πατριάρχου Κυρίου Κυρίου Βαρθολομαίου καὶ τῆς περὶ Αὐτὸν Ἁγίας καὶ Ἱερᾶς Συνόδου, θὰ ἀποτελέσει διὰ τὸν ἄξιον Ποιμενάρχην αὐτῆς κ. Μακάριον ἐφαλτήριον νέων πνευματικῶν ἀγώνων καὶ εὔκαρπον ἀγρὸν πρὸς δόξαν Θεοῦ καὶ ἔπαινον τῆς Μητρὸς Ἁγίας τοῦ Χριστοῦ Μεγάλης Ἐκκλησίας.

Συγχαίρουσα ἐγκαρδίως τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Αὐστραλίας, ἀποφασίζει:

α) τὴν ἐκπροσώπησιν τῆς Πατριαρχικῆς Ἀνωτάτης Ἐκκλησιαστικῆς Ἀκαδημίας εἰς τὴν ἐνθρόνισιν του.

β) τὴν ὀργάνωσιν, παρόντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Αὐστραλίας κ. Μακαρίου τοῦ Κρητός, ἐκδήλωσιν μνήμης καὶ τιμῆς εἰς τὸν Κρῆτα προκάτοχόν του μακαριστὸν Κυρὸ Αὐστραλίας Στυλιανόν.

γ) Κοινοποίηση τοῦ παρόντος εἰς τὴν Α. Θ. Παναγιότητα τὸν Οἰκουμενικὸν Πατριάρχην Κύριον Κύριον Βαρθολομαῖον, εἰς τὸν Ἀρχιεπίσκοπον Κρήτης κ. κ. Εἰρηναῖον καὶ τὴν περὶ Αὐτὸν Ἱερὰν Ἐπαρχιακὴν Σύνοδον τῆς Ἐκκλησίας Κρήτης.

δ) τὴν ἐπίδοσιν τοῦ παρὸντος πρὸς δημοσίευσιν εἰς τὰ μέσα ἐνημερώσεως.

Ὁ Πρόεδρος τῆς Διοικούσης Ἐπιτροπῆς
Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου Ἀνδρέας Νανάκης
Καθηγητὴς Θεολογικῆς Σχολῆς ΑΠΘ