Πασχάλιο Μήνυμα Σεβ. Μητροπολίτη Αρκαλοχωρίου, Καστελλίου και Βιάννου κ. Ανδρέα

Ἀδελφοί καί Πατέρες, χριστιανοί καί χριστιανές,

Ζοῦμε τό δεύτερο Πάσχα, ὅπου ὁ πολιτισμός μας δοκιμάζεται ἀπό τήν παγκόσμια ἐπιδημία, ἀπό τόν ἀόρατο ἐχθρό, τόν κορωνοϊό. Ὑποφέρουμε, ἐνῶ ἑκατοντάδες χιλιάδες συνάνθρωποί μας ἔχουν ἀναχωρήσει διά τήν αἰωνιότητα ἀπό τόν κορωνοϊό. Πάμπολλοι εἶναι οἱ νοσοῦντες.

Τό τραγικό αὐτό γεγονός μᾶς ὁδηγεῖ σέ προβληματισμούς καί διαπιστώσεις διά τόν πολιτισμό μας καί τή σχέση του μέ τή γῆ καί τά οὐράνια, διά τίς ἀντοχές καί τίς συνέπειες τῶν δημιουργημάτων μας, διά τίς ἐπενδύσεις μας, διά τά χρηματιστήριά μας, διά τά διαδικτυακά μας συστήματα, διά τά κινητά μας τηλέφωνα, διά τά βιβλία μας. Βλέπομε  τά εἴδωλα τοῦ πολιτισμοῦ μας νά κλονίζονται, ἕνα καί πλέον χρόνο, ἀπό τήν πανδημία τοῦ κορωνοϊοῦ. Προσευχόμαστε εἰς τόν Ἀναστάντα Κύριό μας νά περάσει. Νά παρέλθει τό οὐράνιο καί ἀόρατο αὐτό ἐπιτίμιο, πού συγκλονίζει τήν γῆ.

Ὑπάρχουν τά γήινα, ἀλλά καί τά οὐράνια καί ὁ ἄνθρωπος συμμετέχει καί εἰς τούς δύο κόσμους, ἑκούσια ἤ ἀκούσια. Ὑπάρχει ὁ ὁρατός κόσμος, ἀλλά καί ὁ ἀόρατος. Ἡ σχέση τοῦ οὐρανοῦ καί τῆς γῆς, ἡ συμπαντική ἰσορροπία καί ἑνότητα ὁρατῶν καί ἀοράτων, ἔχει διαταραχθεῖ ἐπειδή εἰδωλοποιήσαμε τά δημιουργήματά μας. Ὁ Εὐαγγελιστής Ἰωάννης μᾶς ὑπενθυμίζει: «Τεκνία, φυλάξατε ἑαυτούς ἀπό τῶν εἰδώλων» (Α΄ Ἰωάν. ε΄, 21).

Ὁ Κύριός μας εἶναι Θεάνθρωπος. Θεός καί ἄνθρωπος. Καί ἐμεῖς οἱ ἄνθρωποι εἴμαστε σῶμα καί πνεῦμα. Ὕλη καί ψυχή. Ὁ Κύριός μας ἀναστήθηκε. Διά τῆς Ἀναστάσεώς Του ἔδωκεν εἰς ἡμᾶς «τήν αἰώνιον ζωήν καί τό μέγα ἔλεος». Ὁ Χριστός μᾶς προσφέρει τήν αἰωνιότητά Του, μέσα εἰς τό ἀνέσπερον φῶς Του. Οἱ ἄνθρωποι, ἀκόμα καί ἄν δέν τό πιστεύουμε, εἴμαστε αἰώνιοι καί ἀθάνατοι, μέσα εἰς τό ἔλεος τοῦ Χριστοῦ, ἐφ’ ὅσον ἀπό τήν γῆ, μέ τήν προσευχή μας, συμμετέχουμε καί κοινωνοῦμε μέ τόν Χριστό. Ἡ προσευχή μας εἰς τόν Χριστό διαφυλάττει τήν ἑνότητα τῆς γῆς μέ τόν οὐρανό.

Ὁ πολιτισμός τοῦ αἰώνα μας, μᾶς ἔχει αἰχμαλωτίσει εἰς ὑλόφρονα εἰδωλολατρική βεβαιότητα, πού ὑπακούει εἰς τό δαιμονικό δόγμα «φάγωμεν, πίωμεν, αὔριο γάρ ἀποθνήσκομεν» (Α΄ Κορ. ιε΄, 32). Ὅμως, εἰς τήν Ἐκκλησία μας ὅλοι ἐμεῖς οἱ Ὀρθόδοξοι Χριστιανοί ψάλλουμε «Χριστός Ἀνέστη ἐκ νεκρῶν, θανάτῳ θάνατον πατήσας».

Ὅλες οἱ ψυχές τῶν ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι τελειωθέντων, μέ τίς ψυχές τῶν ἀδελφῶν μας, πού πρόσφατα ἀναχώρησαν ἐξαιτίας τοῦ κορωνοϊοῦ, ἀπό τήν γῆ εἰς τούς οὐρανούς, ἔχουν εἰσέλθει εἰς τόν φωτοφόρο πνευματικό κόσμο, πού ζεῖ μέ τόν Ἀναστάντα Χριστό μας.

Κύριος σκοπός καί στόχος τοῦ χριστιανικοῦ μας Ὀρθόδοξου πολιτισμοῦ δέν μπορεῖ νά εἶναι κανένας ἄλλος, παρά μόνον ἡ ἐν Χριστῷ πνευματικοποίησή μας, μέ προσευχητικό κέντρο καί δοξολογική ἀναφορά τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστόν. Εἶναι τραγικό, οἱ ψυχές, εἰς τήν οὐράνια ζωή νά μήν εἶναι μέ τόν Χριστό καί νά μήν φωτίζονται ἀπό τό ἀνέσπερο φῶς τοῦ Ἀναστάντος Χριστοῦ, ἀλλά νά εἶναι μέ τόν πονηρό καί νά ζοῦν μέσα εἰς τό σκοτάδι τῆς ἀπόγνωσης καί εἰς τήν αἰώνια κατάθλιψη.

Ἀπόψε, ὅμως, ἀδελφοί μου, ἔχουμε Ἀνάσταση. «Νῦν γάρ τά πάντα πεπλήρωται φωτός οὐρανός τε καί γῆ καί τά καταχθόνια». Ἡ Ἐκκλησία δέν ἔχει νά προσφέρει εἰς τόν καθένα μας τίποτε ἄλλο, τίποτε λιγότερο ἤ περισσότερο, κατά ρήση Χαλκηδόνος Μελίτωνος, παρά μόνον φῶς ἀπό τό φῶς Της. «Φῶς ἐκ φωτός». Ἡ Ἐκκλησία ἀνάβει τήν λαμπάδα μας καί αὐτό τό Πάσχα, μέ τό Ἅγιον Φῶς. Μέ τό ἀνέσπερον φῶς, δῶρο ἀπό «Θεόν ἀληθινόν ἐκ Θεοῦ ἀληθινοῦ».

«Ἡ Χάρις τοῦ Ἀναστάντος Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ μεθ’ ἡμῶν, ἡ ἀγάπη μου μετά πάντων ὑμῶν ἐν Χριστῷ Ἰησοῦ Ἀναστάντι» (Α΄ Κορ. ιστ΄, 23-24).

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη!

Ἅγιον Πάσχα 2021

Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

ΑΝΔΡΕΑΣ