Χριστουγεννιάτικο μήνυμα του Σεβ. Ποιμενάρχου μας κ. Ανδρέα

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀδελφοί μου πεφιλημένοι καί τέκνα ἐν Κυρίῳ  ἀγαπητά,

«Μυστήριον ξένον, ὁρῶ καί παράδοξον»

Ἑορτάζομε καί αὐτή τή χρονιά τό μέγα Μυστήριον τῶν Χριστουγέννων καί τῆς Θεοφανείας τοῦ Κυρίου μας Ἰησοῦ Χριστοῦ. Εἶναι ὄντως ξένο, ἀλλά καί παράδοξο τό Μυστήριον τοῦ Χριστοῦ, διότι ἡ σχέση καί ἡ γνώση Θεοῦ καί ἀνθρώπου, διά τοῦ Ἰησοῦ Χριστοῦ, παραμένει σέ παραδοξότητα, ὅσο κι ἄν ἀποκαλυφθεῖ.

Εἰς τήν πορεία τῆς ἐπίγειας ἐπικοινωνίας μας μέ τόν Χριστό, διά τῆς προσευχῆς, ἀνοίγουν πολλές θύρες. Ὅσο ὁ Χριστός ἐγκαθίσταται εἰς τήν καρδιά μας, μέ τήν προσευχή μας καί τά ἐξ αὐτῆς χαρίσματα: ταπείνωση, φιλανθρωπία, ἀνεξικακία, τόσο καί περισσότερο γνωρίζουμε τό ξένο καί παράδοξο Χριστουγεννιάτικο Μυστήριο, διά τῆς ὁρατῆς καί ἀόρατης κοινωνίας καί σχέσης μαζί Του, μέ συνέπεια νά ὁδηγούμεθα πέραν ἀπό τήν γνώση τῆς ἀνθρώπινης λογικῆς, εἰς τήν ἄλλη νοοκαρδιακή ἐν Χριστῷ γνώση, γιά τήν ὁποία ὁ Παῦλος γράφει: «πέντε λόγους διά τοῦ νοός μου λαλῆσαι… ἤ μυρίους λόγους ἐν γλώσσῃ» (Α΄ Κορ. ιδ΄, 19).

Ἡ ἀποκάλυψη αὐτή τοῦ Θεϊκοῦ Μυστηρίου πρός τόν ἄνθρωπο, δέν εἶναι λίγες οἱ φορές πού τελετουργεῖται, ὄχι μόνο μέ εὐλογίες, ἀλλά καί μέ πολλές δοκιμασίες, προβλήματα, πειρασμούς καί δεινά, προσωπικά καί συλλογικά.

Ποῦ ἑδράζονται ὅμως αὐτοί οἱ παγκοσμιοποιούμενοι πειρασμοί, ἀλλά καί ἡ κάθε ἁμαρτία, πού ἐκδηλώνεται μέ τόν ἐγωισμό μας, τή σκληροκαρδία μας, τή φιλοχρηματία μας, τήν ἐκδικητικότητά μας; Τά αἴτια τῆς εὐλογίας ἤ τῆς δοκιμασίας εἶναι πνευματικά καί μόνο πνευματικά. Δημιουργεῖται, μεγαλώνει καί θεριεύει μέσα μας ὁ πειρασμός, ἐφ’ ὅσον φυγαδεύουμε τόν Χριστό ἀπό τήν καρδιά μας.

Τίς ἑόρτιες αὐτές ἡμέρες, μέ χριστουγεννιάτικους στολισμούς καί ἄλλες ἐκδηλώσεις, θέλουμε νά πλησιάσουμε τόν Χριστό. Ἀρκεῖ, ὅμως, διά τήν ἐν Χριστῷ ἀνάπαυσή μας, ὁ ἐξωτερικός αὐτός στολισμός; Ἐνῶ κραυγαλέα εἶναι τά γεγονότα πού μᾶς ὑπενθυμίζουν τίς δοκιμασίες μας καί τούς πειρασμούς μας, ἐπειδή φυγαδεύουμε τό Μυστήριο τῶν Χριστουγέννων ἀπό τή ζωή μας;

Δυστυχῶς ἤ εὐτυχῶς δέν ὑπάρχουν πνευματικά κενά. Γνωρίζουμε ὅτι, ὅταν μέ τίς πράξεις μας, ὁ Χριστός μᾶς ἐγκαταλείψει, εἰς τή θέση του ἔρχεται καί ἐγκαθίσταται ὁ μισόκαλος, ὁ παγκάκιστος, διά νά ἀκολουθήσουν πράξεις καί ἔργα δαιμονικά, πού μᾶς βασανίζουν.

Σήμερα, δοκιμαζόμαστε καί ὑποφέρουμε ἀπό τόν κορωνοϊό, πού εἶναι ὁ παγκόσμιος πειρασμός τῶν ἡμερῶν μας. Εἰς τά σπίτια, εἰς τά νοσοκομεῖα, εἰς τίς Μονάδες Ἐντατικῆς Θεραπείας, συνάνθρωποί μας, πού εἰς τή μεγάλη, ὅμως, πλειοψηφία τους εἶναι ἀνεμβολίαστοι, ἀσθενοῦν ἀπό τόν κορωνοϊό, τόν ἀόρατο ἰό μέ γυμνό ὀφθαλμό καί κοινό μικροσκόπιο, πού ἔχει ἀναστατώσει καί τρομοκρατήσει τήν ἀνθρωπότητα.

Ἄς προσευχηθοῦμε, ἄς ἐκζητήσουμε ἀπό τόν Χριστό νά μᾶς στείλει τά Χριστούγεννα καί τά Θεοφάνεια τόν Παράκλητο, «τό Πνεῦμα τῆς ἀληθείας» (Ἰωάν., ιε΄, 26), διά νά λυτρώσει ὁ Λυτρωτής τῆς φάτνης τόν κόσμο, ἀπό τόν τρόμο τοῦ κορωνοϊοῦ. Τέλος, ἐδῶ εἰς τήν Μητρόπολή μας, νά μᾶς βοηθήσει νά διαχειριστοῦμε τή δοκιμασία τῶν σεισμῶν.

«Ἡ χάρις μετά πάντων τῶν ἀγαπώντων τόν Κύριον ἡμῶν Ἰησοῦν Χριστόν ἐν ἀφθαρσίᾳ· ἀμήν». (Ἐφεσ. στ΄, 24)

Καλά Χριστούγεννα καί καλή νέα χρονιά!

ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ 2021

Διάπυρος πρός τόν τεχθέντα καί ἐπιφανέντα Κύριον

 εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

Ο ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ

Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ