ΠΑΣΧΑΛΙΟ ΜΗΝΥΜΑ ΣΕΒ. ΜΗΤΡΟΠΟΛΙΤΗ ΑΡΚΑΛΟΧΩΡΙΟΥ, ΚΑΣΤΕΛΛΙΟΥ ΚΑΙ ΒΙΑΝΝΟΥ κ. ΑΝΔΡΕΑ.

ΠΑΣΧΑΛΙΟΝ ΜΗΝΥΜΑ

Ὁ Μητροπολίτης Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου

† Α Ν Δ Ρ Ε Α Σ

Πρός τό εὐσεβές πλήρωμα τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

«Ἀναστάσεως ἡμέρα, λαμπρυνθῶμεν λαοί»

Ἀδελφοί καί Πατέρες, χριστιανοί καί χριστιανές, Ἡ χαρά τῆς Ἀναστάσεως βιώνεται μέσα ἀπό τήν διαρκῆ ἀναφορά μας καί τήν ἐν παντί σχέση μας μέ τόν Χριστό. «Κυμαινομένη θάλασσα» ἡ ἀνθρώπινη ζωή. Μέ εὐλογίες καί δοκιμασίες, προσωπικές καί συλλογικές. Καλούμεθα ἄλλοτε νά σηκώσουμε τόν σταυρό μας καί ἄλλοτε νά ἑορτάσουμε τήν Ἀνάστασή μας. Καί οἱ δύο καταστάσεις, Ἀνάσταση καί Γολγοθᾶς, προϋποθέτουν τήν πίστη μας στόν Χριστό. «Πᾶσα τήν ζωήν ἡμῶν, Χριστῷ τῷ Θεῷ παραθώμεθα», μέ τήν προσδοκία ὅτι ὁ πειρασμός θά περάσει. Θά νικήσει ἡ ἀτελείωτη ἀγάπη τοῦ Χριστοῦ, ἐπειδή σήκωσε τόν Σταυρό καί ἔχυσε τό αἷμά του γιά τόν ἄνθρωπο καί τήν ἀνθρωπότητα. Ἡ ἀγάπη, τό καλό, τό φῶς, διαλύουν τό σκοτάδι, τό μίσος, τή ζηλοφθονία, τόν πόλεμο μέ τά ἀθῶα θύματά του. Ὅλα αὐτά συνοψίζονται σέ μία λέξη, κακό. Τό καλό καί τό κακό δέν εἶναι οὔτε θεωρίες, οὔτε ἰδεολογίες, οὔτε ἠθικές διδασκαλίες. Τό καλό καί τό κακό, τό φῶς καί τό σκότος, εἶναι ὀντότητες, ἔχουν ὄνομα, ἔχουν ταυτότητα ὕπαρξης. Τό φῶς εἶναι ὁ Χριστός «Φῶς Χριστοῦ, φαίνει πᾶσι» καί σκοτάδι εἶναι ὁ πονηρός, ὁ δαίμονας, ὁ μισόκαλος, πού εἶναι ἀμετανόητος. Γι’ αὐτό ἡ Γραφή μᾶς λέγει «ὑποτάγητε οὖν τῷ Θεῷ· ἀντίστητε δέ τῷ διαβόλῳ» ( Ἰακ. 4, 7), πού ἐπιβουλεύεται καί πολεμάει τή σχέση μας μέ τόν ἀναστάντα Χριστό, ἐφόσον δίνουμε δικαίωμα μέ τίς πράξεις μας καί τά ἔργα μας. Τότε ὁ Χριστός ἀποχωρεῖ ἀπό τή ζωή μας. Πνευματικά κενά δέν ὑπάρχουν. Τό πνευματικό κενό πού δημιουργεῖται ἀπό τήν ἀποχώρηση τοῦ Χριστοῦ, τό καταλαμβάνει ὁ πονηρός. Ἡ σχέση τοῦ ἀνθρώπου μέ τόν Χριστό, μέ τό φῶς τῆς Ἀναστάσεως καί ἡ ἀντίστασή του στόν πειρασμό, στό κακό, στόν διάβολο, εἶναι ἕνα διαρκές γεγονός σέ ὅλη τήν ἀνθρώπινη ζωή. Ἡ σχέση μας μέ τόν ἀναστάντα Χριστό εἶναι «γίγνεσθαι», δέν εἶναι σταθερό καί ἀμετάβλητο «εἶναι». Στήν πορεία τοῦ ἐν Χριστῷ γίγνεσθαί μας, μία πορεία ἐν μέσῳ ἀναβάσεων, ἀλλά καί πτώσεων, ὁ μισόκαλος παρεμβαίνει, σκοτίζει τόν λογισμό μας καί μᾶς ὁδηγεῖ στά δεσμά τῆς φιλαργυρίας, τοῦ πολέμου, τοῦ φθόνου, γιά νά ἐπιφέρει θλίψη, ἀπόγνωση καί ὁδύνη σ’ ἐμᾶς ἤ στούς ἀδελφούς μας, διότι τοῦ δώσαμε χῶρο. Προσωπικά καί συλλογικά, στήν πράξη ἤ στήν θεωρία, ὁ ἄνθρωπος καί ἡ ἀνθρωπότητα ἀγωνίζονται γιά νά ἐξαλειφθεῖ τό κακό, πού εἶναι τά ἔργα καί οἱ πράξεις τοῦ διαβόλου. Ὅμως, τό ζήτημα εἶναι βαθύτατα πνευματικό καί μόνο πνευματικό. Ὅλα ἐξαρτῶνται ἀπό τίς ἐν Χριστῷ πνευματικές ἀντιστάσεις μας καί ὄχι ἀπό γενικές ἀνθρωπιστικές θεωρίες. Ἐάν τό φῶς τοῦ Ἀναστάντος δέν λαμπρύνει τίς ψυχές μας, τότε ὁ νοῦς μας σκοτίζεται. Ὁ νοῦς καί ἡ καρδιά, ὅταν σκοτιστοῦν, ὁδηγούμαστε στό κακό, μέ τίς ψυχοφθόρες πράξεις καί τό χειρότερο εἶναι ὅταν τά ἔργα τοῦ πονηροῦ ἐνδύονται μέ χριστιανικό μανδύα. Ὁ πόλεμος στήν Οὐκρανία, ὅπου πόλεις βομβαρδίζονται καί ἐρημώνονται, ὅπου αἷμα καί δάκρυα ποτίζουν τή γῆ, εἶναι ἕνα ἀπό τά πολλά ἔργα τοῦ πονηροῦ, ὅπως βέβαια καί οἱ τόσες αὐτοκτονίες συνανθρώπων μας, πού ὁ δαίμονας τούς ὁδήγησε σέ ἀπόγνωση, μέσα στόν πολιτισμένο μας κόσμο. Πατέρες καί ἀδελφοί, χριστιανοί καί χριστιανές, «Ἀνάσταση Χριστοῦ θεασάμενοι». Τό ἄσβεστο Θεῖο φῶς τοῦ ἀναστάντος Χριστοῦ, νά φωτίζει τό νοῦ μας καί νά καθαρίζει τήν καρδιά ἀπό τά πάθη μας. Ὁ ἀναστάς Κύριός μας, νά χαριτώνει, νά ἐνισχύει καί νά ἐπαυξάνει τόν ἀγῶνα μας, ἐναντίον τοῦ πονηροῦ καί τῶν κακῶν ἔργων του. Νά μᾶς καθοδηγεῖ στό καλό, πού ὑποστασιοποιεῖται μόνο ἐν Χριστῷ παθόντι καί ἀναστάντι.

Χριστός Ἀνέστη! Ἀληθῶς Ἀνέστη! Ἅγιον Πάσχα 2022 Διάπυρος πρός τόν Ἀναστάντα Χριστόν εὐχέτης πάντων Ὑμῶν

† Ὁ Ἀρκαλοχωρίου, Καστελλίου καί Βιάννου ΑΝΔΡΕΑΣ